خدمات تخصصی

تجارت امن با تکیه بر ارتباطات بین المللی و شبکه نمایندگان و همکاران تجاری خود، آمادگی دارد خدمات تخصصی مشاوره، نصب و راه اندازی را ازطریق همکاران تجاری خود ارایه دهد. همچنین در تمامی محصولاتی که نمایندگی آنها را داریم خدماتی نظیر آموزش، ادغام با نرم افزارها و سیستم های بومی و شخصی سازی نرم افزارها تا حد امکان ارایه می گردد.